Dnes je 18.01.2021, svátek má Vladislav

 

Aktuality

S Marií, počatou bez poskvrny dědičného hříchu, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista

Pouť lidstva ke konečnému cíli trvá. Prožíváme adventní dobu. Očekáváme příchod Ježíše Krista na konci času, ale také na jeho narození o Vánocích. Sv. Pavel říká: Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy" (Gal 4,4). Boží Syn se narodil z ženy, Marii. U sv. Lukáše čteme, že Maria „porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plének a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou".

Tuto skutečnost hluboce prožíval sv. František. Vskutku, po svém obrácení chválil Boha a jeho slavnou panenskou Matku (srov. 1 Cel 24). Opravuje (v pořadí třetí) kostelík zasvěcený Panně Marii - jak první životopisec napsal - "protože Matku nejdobrotivější vroucně ctil" (1 Cel 21). Později je šťastný, že centrum řádu je u Panny Marie Andělské - jak zaznamenal sv. Bonaventura - "V kostele Panny Matky Boží přebýval tedy její služebník František. Neustále naléhavě prosil tu, která počala Slovo plné milosti a pravdy, aby byla jeho orodovnicí. Zásluhami Matky milosrdenství počal a porodil ducha evangelijní pravdy" (LM 3). Proto také mariánská úcta je charakteristicky prvek všech synů sv. Františka.


- obraz sv. Františka s Pannou Marii - generální kurie, Řím

Ale dříve než Maria porodila svého syna Ježíše v Betlémě, uslyšela slova archanděla Gabriela: „Buď zdrava, milostiplná. Pán s tebou!

Milostiplná Panna Maria se stala vzorem církve, vzorem svatosti. Věřící ji oslavují a zpívají: Tota pulchra es, Maria - (Celá krásná jsi, ó Maria! Krásná, protože bez poskvrny jakéhokoli hříchu, také dědičného. Toto přesvědčení a víra se už od konce IV. století postupně rozvijí a 8. prosince 1854 papež Pius IX. bulou Ineffabilis Deus dal definitivní potvrzení víry církve a vyhlásil dogma o neposkvrněném početí Panny Marie: Veřejně vyhlašujeme, zvěstujeme a definujeme učení, které zavazuje, že nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečnou milostí a výsadou všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského pokolení, uchována prosta vší poskvrny dědičné viny.
Liturgickou slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu, církev slaví 8. prosince, protože svátek narození Panny Marie se slaví 8. září.

Na tuto slavnost se věřící připravují modlitbou. Je krásny zvyk modlitby novény v bazilice Dvanácti Apoštolu v Římě (kostel při kterém sídli generální ministr řádu). Každý den novéně předseda některý z pozvaných kardinálů.

Také slavnostní novéna probíhá v Niepokalanově, klášteře, který založil sv. Maxmilián, velký ctitel Neposkvrněné.

S celou církvi a s bratry minority oslavujme Pannu Marii.

br. Stanislav

 

 

CELÁ KRÁSNÁ

Celá krásná jsi, ó Maria!
Bez poskvrny prvního hříchu!
Tys sláva Jeruzaléma!
Tys radost Izraele!
Tys čest národa našeho!
Tys přímluvkyně hříšníků!
Ó, Maria!
Panno nejmoudřejší!
Matko nejmilejší!
Královno andělů!
Buď naší orodovnicí u Pána našeho Ježíše Krista!
Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila!

K. Při svém početí, Panno, zůstalas neposkvrněná,
V. Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila!

Modleme se: Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; na její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí dojdeme k tobě. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

latinsky text:

TOTA PULCHRA

Tota pulchra es, Maria.
Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in te.
Et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem.
Tu laetitia lsrael.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria,
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum.

K. In conceptione tua, Virgo, immaculata fuisti.
V. Ora pro nobis Patrem, cuius Filium peperisti.

Oremus: Deus, qui per immaculatam Virginis conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti; quaesumus, ut qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa eam ab omni labe praeservasti, nos quoque mundos eius intercessione ad Te pervenire concedas. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

 

ÚKON ODEVZDÁNÍ SE NEPOSKVRNĚNÉ
PODLE SV. MAXMILIÁNA KOLBEHO

Neposkvrněná, Královno nebe a země, útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já,...nehodný hříšník, padám k tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností, cokoliv se ti zalíbí. 

Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o tobě řečeno: ,,Ona potře tvou hlavu" a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy", abych se stal v tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.

Dovol mi, abych tě chválil, přesvatá Panno. Dej mi moc zvítězit nad tvými nepřáteli.

Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele církve svaté a za ty, kdo jsou ti svěřeni.


Okomentovat článek
Zobrazit komentáře


 
Návštěv: 7678 , Vydáno: 01.12.2010 , Komentáře: 0


Ze světa